VIP Карта

ОБЩИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ (ПО-НАТАТЪК: ОДУ)

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини: 
На „Болкан Систем Технолоджис“ ЕООД (седалище гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ бл.55, ЕИК 147142235, представлявано от Димитър Томов, наричано по-нататък за краткост КАРТОИЗДАТЕЛ) във връзка с използването на клиентска карта BEBEMAX VIP CARD

1. Издаване на клиентската карта

Клиентската карта може да бъде издадена на всяко физическо лице, навършило 18 години. Условие за издаване на клиентската карта е приемането на ОДУ и еднократна покупка на стоки за най-малко 1000 лева, в който е да е от магазините на КАРТОИЗДАТЕЛЯ. Минималната сума важи ако е натрупана от продукти на редовна цена, а не в промоция. Издаването на клиентска карта не е задължение на издателя и се предоставя при поискване. Отстъпката, която се използва с картата важи за всяка следваща покупка, направена след първата. При кандидатстване за клиентска карта, кандидатът трябва да попълни всички полета на Молбата за издаване на клиентска карта BEBEMAX VIP CARD, а ако тези полета са не попълнени КАРТОИЗДАТЕЛЯТ не е длъжен да издаде клиентската карта. В случаите, когато КАРТОИЗДАТЕЛЯТ приеме молбата, на желаещия се издава клиентска карта, която може да се използва съгласно точка 2 на ОДУ. Картата е лична и не се преотстъпва.

2. Използване на клиентската карта

Клиентските карти на КАРТОИЗДАТЕЛЯ дават право на фиксирана отстъпка при извършване на втора или следваща покупка в магазин Бебемакс и в онлайн-магазин bebemax.eu. Размерът на отстъпката, която ще се калкулира при използване на клиентската карта в бъдеще, се определя по преценка на КАРТОИЗДАТЕЛЯ. Отстъпката не важи при покупка на стоки с промоционална цена. За получаване на стоките и услугите, клиентът трябва да предостави на продавача клиентската си карта. В случай, че покупката се осъществява през онлайн-магазина, клиентът трябва да въведе номера на клиентската си карта на указаното място при завършване на поръчката. При загубена, счупена или повредена по друг начин клиентска карта или установено преотстъпване на картата на други лица, КАРТОИЗДАТЕЛЯТ има право да откаже предоставянето на отстъпка.

3. Процедура при изгубване, повреда или унищожаване на клиентската карта.

Притежателите на клиентски карти в случай на тяхното изгубване, повреда или унищожаване могат да поискат издаването на нова клиентска карта по всяко време. КАРТОИЗДАТЕЛЯТ издава новите клиентски карти на своите клиенти срещу сумата от 15 лева. В такива случаи КАРТОИЗДАТЕЛЯТ прави невалидни старите карти. Новите клиентски карти могат да бъдат поискани в магазините на КАРТОИЗДАТЕЛЯ само лично, с подновяване на данните, попълване от страна на молителя на Молба за издаване на клиентска карта и заплащане на касата на сумата от 15 лева.

4. Срок на договора и неговото прекратяване

Договорът относно използването на клиентската карта се сключва за неопределен срок, като притежателят на клиентската карта има право да го прекрати с писмено уведомление по всяко време, без обяснения и незабавно (Уведомлението за прекратяване се изпраща от клиента на адрес: град Бургас, ул. Транспортна 15, Смарт Център, магазин Бебемакс или се подава в магазин от търговската мрежа на Болкан Систем Технолоджис ЕООД). КАРТОИЗДАТЕЛЯТ има право да прекрати договора по всяко време без обяснения. В отделни случаи, по своя преценка, КАРТОИЗДАТЕЛЯТ може да уведоми притежателя на клиентската карта за факта на прекратяване на договора в писмена форма.

5. Изменения в ОДУ

Болкан Систем Технолоджис ЕООД има право да променя едностранно настоящия договор с оглед разширяването на предлаганите услуги, за по-голямата им ефективност, както и за въвеждането на нови услуги. Предварително чрез добре видими за клиентите съобщения в магазините на фирмата, най-малко 30 дни предварително КАРТОИЗДАТЕЛЯТ информира притежателите на клиентски карти за измененията в Общите договорни условия и за датата, от която тези изменения влизат в сила. Информацията трябва да съдържа точни сведения за измененията в ОДУ, дата за влизане в сила на промените, къде могат да бъдат намерени променените ОДУ и информацията касаеща незабавното прекратяване на договора от страна на притежателите на клиентски карти. В случаите, когато притежателите на клиентски карти не приемат промените в общите договорни условия, в тридесетдневен срок от влизането им в сила, те имат право да прекратят договора чрез изпращане на писмено уведомление до КАРТОИЗДАТЕЛЯ на адрес: град Бургас, ул. Транспортна 15, Смарт център, магазин Бебемакс. След изтичането на този срок, ако клиентът не е изпратил на КАРТОИЗДАТЕЛЯ писмено уведомление за прекратяване на договора, измененията в ОДУ се считат за приети от притежателите на клиентски карти.

6. Уведомяване за оферти, отстъпки и друга информация

Изпращането на електронни съобщения се извършва на последния e-mail, предоставен от притежателя на картата на КАРТОИЗДАТЕЛЯ, а при изпращане на съобщения по пощата – на оставения на КАРТОИЗДАТЕЛЯ адрес. В случаите, в които молителят е посочил адрес извън България, КАРТОИЗДАТЕЛЯТ не е задължен да изпраща съобщения и оферти по пощата на чуждестранния адрес. При промяна на координатите си, притежателите на клиентски карти могат да заявят това чрез Молби за издаване на клиентска карта, намиращи се в магазините на КАРТОИЗДАТЕЛЯ.

С подписването на Молбата за издаване на клиентска карта и приемането на настоящите ОДУ лицето, което кандидатства за издаване на клиентска карта дава изричното си съгласие да бъде търсено от КАРТОИЗДАТЕЛЯ по въпроси на клиентската програма за отстъпка чрез изброените по-долу способи: 1) по пощата, на адреса, който е посочило в Молбата за издаване на клиентска карта; 2) по електронен път, на електронната поща, която е посочило в Молбата за издаване на клиентска карта; 3) чрез смс съобщения, на мобилния номер, който е посочило в Молбата за издаване на клиентска карта; 4) по телефона, на телефонния номер, който е посочило в Молбата за издаване на клиентска карта и 5) на мобилния телефон, който е посочило в Молбата за издаване на клиентска карта.

7. Други разпоредби

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от За неуредените в настоящия договор Общи договорни условия ще се прилагат разпоредбите на Българското законодателство.

8. Ограничаване на отговорността

КАРТОИЗДАТЕЛЯТ не носи отговорност за неизпълнението на програмата за лоялни клиенти или за грешки при нейното изпълнение поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на Търговския закон, както и при неизправност на търговската информационна система, която не е причинена по негова вина.

Можете да попълните молбата на място в наш обект или да я изтеглите, попълните и изпратите до info@bebemax.bg

ИЗТЕГЛИ МОБАТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА КЛИЕНТСКИТЕ КАРТИ НА МАГАЗИНИ БЕБЕМАКС

КАРТОИЗДАТЕЛЯТ информира лицата, които подават Молба за издаване на клиентска карта, че включването в клиентската програма и възникващата във връзка с това обработка на лични данни е доброволна, както и че участниците в програмата могат да искат информация във връзка с обработката на личните им данни, респективно да искат уточняване на личните им данни.

С подписването на Молбата за издаване на клиентска карта лицето, което кандидатства за издаването й, дава изрично съгласие КАРТОИЗДАТЕЛЯТ да обработва съобщените му при попълването на молбата лични данни, както и да използва същите за нуждите на издаването на клиентска карта, за повишаване нивото на обслужване, за предлагането на нови стоки и услуги и за изпращането на рекламни, търговски и маркетингови съобщения. Администратор на личните данни, съобщени от лицето, което кандидатства за издаването на клиентска карта, е Болкан Систем Технолоджис ЕООД. С подписването на молбата за издаване на клиентска карта лицето, което кандидатства за издаването й, дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат предоставени на определени от Болкан Систем Технолоджис ЕООД лица, които ще осигуряват техническото изпращане на съобщения от магазин Бебемакс до клиента чрез избрания от него способ в молбата за издаване на клиентска карта. С подписването на молбата лицето, което кандидатства за издаването на клиентска карта, дава изричното си съгласие собственикът на Болкан Систем Технолоджис ЕООД при упражняването на собственическите му права да може да се запознава в необходимата степен със съобщените лични данни.

Притежателят на клиентската карта, с попълването и подписването на Молбата за издаване на клиентска карта, доброволно и недвусмислено дава съгласието си КАРТОИЗДАТЕЛЯТ да ползва съобщените от притежателя на картата лични данни, както и историята на покупките му (място на покупката, дата, вид на закупената стока и нейната стойност) непосредствено за целите на бизнеса, информирането и пазарните проучвания.

Притежателят на клиентската карта има право по всяко време да оттегли даденото съгласие за обработка на съобщените от него лични данни, както и съгласието данните за покупките му да бъдат използвани непосредствено за целите на бизнеса, информационни цели и за пазарни проучвания. Оттеглянето може да стане в търговската мрежа на КАРТОИЗДАТЕЛЯ или по пощата на адрес: град Бургас, ул. Транспортна 15, Смарт център, магазин Бебемакс. Оттеглянето на съгласието за обработка на данните ще има за резултат това, че Болкан Систем Технолоджис ЕООД няма да бъде в състояние да осигури използването на клиентската карта по предназначение, поради което оттеглянето на съгласието се третира като отказ от клиентския договор.

Обработката на данните на притежателите на клиентски карти важи за времетраенето на клиентската програма. При прекратяване на клиентската програма КАРТОИЗДАТЕЛЯТ в срок не по-дълъг от тридесет дни, унищожава личните данни или ги анонимизира при спазване на действащите нормативни изисквания в тази връзка.

КАРТОИЗДАТЕЛЯТ обръща внимание на притежателите на карти върху факта, че при нарушаване на правилата за защита на личните данни, могат да поискат извършването на проверка от Комисията за защита на личните данни.